#

Важно - към родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Решение № 179, взето на 26.01.2021г. от Общински съвет – Ракитово, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово и във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, в новосъздадения чл.21 г са описани условията, при които 5-6г. деца няма да заплащат такса. За освобождаване от такса е необходимо, в срок до 08.02.2021г. да представите до директора на ДГ заявление - свободен текст с необходимите документи, описани в новосъздадения чл. 21 г от решението на ОбС, Ракитово . Родители без доход за предходните шест месеца/ от м. август, 2020г. до м. януари, 2021г./ е необходимо да представят декларация – свободен текст, нотариално заверена от кмета на общината. Прилагаме част от Решение № 179, взето на 26.01.2021г. от Общински съвет – Ракитово, относно необходимите документи, които трябва да бъдат представени.

1 2
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#