Глобална цел

Повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите. Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

#
#
#
#

Основни цели:

 • Интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му
 • Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност
 • Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности
 • Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие
 • Ранно откриване на заложбите и способностите на насърчаване на развитието и реализацията им
 • Формиране на толерантност и уважение към етническата
 • Националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин
 • Познаване на националните, европейски, световни и културни ценности и традиции
 • Формиране на трайни навици при спазване на противоепидемичните мерки предприети от правителството, както при децата, така и при служителите

Оперативни цели:

 • Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите
 • Хуманност на възпитателно - образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество
 • Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни изисквания