Численост:

 • Общата численост на персонала в ДГ „Малина Тодорова” е 21,5, от които 9 са педагогически персонал
 • 1 директор и 8 детски учители, от които 3 старши учители и 5 учители
 • Непедагогически персонал – 12,5
 • Медицински персонал – 4 медицински сестри в детска ясла

Възраст:

 • Средната възраст на педагогическия персонал е 42 години
 • Средната възраст на помощно – обслужващ персонал е 54 години
 • Средната възраст на медицинския персонал е 64 години

Образователен ценз - педагогически персонал:

 • Висше образование, с образователно - квалификационна степен -магистър - 5
 • V ПКС -0; с IV ПКС-4; с III ПКС-1; с II ПКС- 1; с I ПКС - 0
 • Висше образование, с образователно - квалификационна степен - бакалавър- 3
 • Образователно- квалификационна степен –проф.бакалавър – 1

Образователен ценз - непедагогически персонал:

 • Средно специално образование – 4
 • Основно образование - 1
 • Висше образование - 1

Възпитателно - образователен процес

В детското заведение възпитателно - образователната работа се осъществява по Програми, избрани от педагозите на групите, като преобладава - работи се по „Приятели“ на изд. „Клет“ - България. Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОИ - по образователни направления. След предварително проучване на програмата за съответната възрастова група и необходимите помагала, пособия и дидактични материали към нея, учителските екипи по микро обединения прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В процеса на възпитателно-образователната работа се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата.

#
#
#
#