За нас

Детска градина Малина Тодорова се намира в град Ракитово. Отрита е през 1980г като ЦДГ , от 2000г след решение на ОС, Ракитово е преобразувана в ОДЗ и с влизане в сила на ЗПУО през 2016г в детска градина Малина Тодорова. Състои се от обновена сграда за 3 градински и една яслена групи, кухненски блок, филиал за две групи в кв. „Запад“. Занималните и спалните помещения са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата. Дворът е обширен с обособени площадки за всяка група, ДГ Малина Тодорова функционира с 6 групи, от които 2 яслени и 4 градински групи. За учебната 2020/2021 г. са приети 134 деца, разпределени както следва- детска ясла- 2 групи, детска градина -106 деца, от които ППДГ- 73 – 5 и 6 годишни деца. Групите се оформят по възрастов признак, но има и разновъзрастови групи. Приема се осъществява съгласно Наредбата на община Ракитово за приемане на децата. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Реновираната сграда през 2020 г., дава възможност за наистина качествена дейност на педагогическата колегия. Редица мерки са осъществени за подобряване на стария сграден фонд с проект за енергийна ефективност, подмяна дограма ,изолация и редица подобрения. Филиалните групи се помещават в барака, където ежегодно се извършват частични ремонти. Наличните учебно - технически средства /интерактивни дъски, принтери и лаптопи/,подпомагат амбициите на колектива за издигане авторитета на детското заведение.

ФИНАНСИРАНЕ

От 2017 година ДГ Малина Тодорова е на делегиран бюджет. Финансирането на детското заведение е смесено: делегирани ”Държавни дейности” и делегирани “ Местни дейности“. Заплатите на учителите са обвързани Наредба № 4 от 2017 г за нормиране и заплащане на труда, както и с Наредба № 15 от 22.07.2019г за статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти.

#
#
#
#

Мисия

Мисията на Стратегията е мобилизирането, финансовото обезпечаване,интегрирането и насочването на усилията на държавните институция и на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности. Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение. Опазване здравето на децата и служителите при наличие на извънредно положение при борба с вирусите.

Визия

Визията на стратегия е: „Всяко дете в България, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“ В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социо културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители: -осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст. -съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие.

#
#
#
#
#
#
#

Групи

#
#
#
#

Празненства и събития

19 Фев

Цветя за Левски

Презентация на материали за живота и дейността на Апостола по групи

1 Март

Баба Марта бързала

Изложба на мартенички, изработени съвместно с родителите

#
#
#
-->